سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

گر کسی گوید ما صد همه سنجر نامیم

گویمش نی نی منک چو اوئلوالامر بخوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - گر کسی گوید ما صد همه سنجر نامیم

'v ;sd ',dn lh wn ili sk[v khldl

',dla kd kd lk; ], h,ئg,hghlv fo,hkتعداد ابیات منتشر شده : 373712