سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

در جنب کفت سیاه کامه است

حاشا فلک کبود جامهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - در جنب کفت سیاه کامه است

nv [kf ;tj sdhi ;hli hsj

phah tg; ;f,n [hliتعداد ابیات منتشر شده : 373712