سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

چو بر تختی جمادی بر جمادی

چو بر اسبی ستوری بر ستوریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - چو بر تختی جمادی بر جمادی

], fv jojd [lhnd fv [lhnd

], fv hsfd sj,vd fv sj,vd

تعداد ابیات منتشر شده : 474582