سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

درازدستی ادراک و تیزگامی وهم

طناب نوبتی حضرتش نه پیمودستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - درازدستی ادراک و تیزگامی وهم

nvhcnsjd hnvh; , jdc'hld ,il

xkhf k,fjd pqvja ki \dl,nsj

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612