سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

مدار جنبش قدرش ورای خورشیدست

در سرای کمالش فراز کیوانستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - مدار جنبش قدرش ورای خورشیدست

lnhv [kfa rnva ,vhd o,vadnsj

nv svhd ;lhga tvhc ;d,hksjتعداد ابیات منتشر شده : 327355