سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

قلم کوته و صریر خوشش

زخمه و نغمهٔ رباب منستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - قلم کوته و صریر خوشش

rgl ;,ji , wvdv o,aa

coli , kyliٔ vfhf lksjتعداد ابیات منتشر شده : 327369