سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم

چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم

], \hd hc [hni fdv,k an ]i ktu hc vtjk vhil

], ;hv hc nsj fdv,k an ]i s,n hc nhnk \knlتعداد ابیات منتشر شده : 364441