سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

گفتم: از چیست چنین تازه رخت گفت: از می

گفتم: از کیست چنین طیره سرت گفت: از شویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - گفتم: از چیست چنین تازه رخت گفت: از می

'tjl: hc ]dsj ]kdk jhci voj 'tj: hc ld

'tjl: hc ;dsj ]kdk xdvi svj 'tj: hc a,d


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712