سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

شب و روز ایستاده در کارت

تا بلندی گرفت دیوارتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - شب و روز ایستاده در کارت

af , v,c hdsjhni nv ;hvj

jh fgknd 'vtj nd,hvj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170