سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

کس چه داند که بر چه باریکیست؟

این چه رمزست و در چه تاریکیست؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - کس چه داند که بر چه باریکیست؟

;s ]i nhkn ;i fv ]i fhvd;dsj?

hdk ]i vlcsj , nv ]i jhvd;dsj?

تعداد ابیات منتشر شده : 510165