سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

نرم باش، ای پسر، به رفتن، نرم

تا نگردد دلت به رفتن گرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - نرم باش، ای پسر، به رفتن، نرم

kvl fha، hd \sv، fi vtjk، kvl

jh k'vnn ngj fi vtjk 'vl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165