سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

گر نه دین قاید امارت تست

بس خرابی که در عمارت تستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59270