سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

گر نه دین قاید امارت تست

بس خرابی که در عمارت تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - گر نه دین قاید امارت تست

'v ki ndk rhdn hlhvj jsj

fs ovhfd ;i nv ulhvj jsjتعداد ابیات منتشر شده : 251627