سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

جود نیکست وجود مستان بد

هوشیاری ز مست مستان بدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - جود نیکست وجود مستان بد

[,n kd;sj ,[,n lsjhk fn

i,adhvd c lsj lsjhk fn

تعداد ابیات منتشر شده : 474522