سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

خرس نیزار خورد به ناچارش

زود در کخ کخ اوفتد کارشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - خرس نیزار خورد به ناچارش

ovs kdchv o,vn fi kh]hva

c,n nv ;o ;o h,tjn ;hvaتعداد ابیات منتشر شده : 373712