سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

سر او چون تمام نور شود

مورد و مصدر امور شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - سر او چون تمام نور شود

sv h, ],k jlhl k,v a,n

l,vn , lwnv hl,v a,nتعداد ابیات منتشر شده : 412888