سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

سر او چون تمام نور شود

مورد و مصدر امور شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - سر او چون تمام نور شود

sv h, ],k jlhl k,v a,n

l,vn , lwnv hl,v a,n

 • جستجوی که سرپای سازم بیایم برت در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474597