سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

چون بر اندیشم از تو اندر حال

مرغ اندیشه را بریزد بالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - چون بر اندیشم از تو اندر حال

],k fv hkndal hc j, hknv phg

lvy hkndai vh fvdcn fhgتعداد ابیات منتشر شده : 206294