سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

در بهشت خدا علف نبود

هرچه خواهد شدن تلف نبودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - در بهشت خدا علف نبود

nv fiaj onh ugt kf,n

iv]i o,hin ank jgt kf,n

تعداد ابیات منتشر شده : 466260