سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

هر چه این گفت او خلاف نکرد

و آنچه این، او جز اعتراف نکردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - هر چه این گفت او خلاف نکرد

iv ]i hdk 'tj h, oght k;vn

, Hk]i hdk، h, [c hujvht k;vnتعداد ابیات منتشر شده : 249980