سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

اختر طالعم بلندی یافت

کارم از بخت زورمندی یافتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - اختر طالعم بلندی یافت

hojv xhgul fgknd dhtj

;hvl hc foj c,vlknd dhtj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165