سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

غنچگان را گر چه بر گل پرده پوشی عادتست

عاقبت هم بخیه ای بر روی کار انداختندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - غنچگان را گر چه بر گل پرده پوشی عادتست

yk]'hk vh 'v ]i fv 'g \vni \,ad uhnjsj

uhrfj il fodi hd fv v,d ;hv hknhojknتعداد ابیات منتشر شده : 327369