سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

تا که ننشیند زمانی آتشم

هم نشین بادهٔ خامم کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - تا که ننشیند زمانی آتشم

jh ;i kkadkn clhkd Hjal

il kadk fhniٔ ohll ;knتعداد ابیات منتشر شده : 373712