سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

آن سست عهد سرکش بدمهر سنگدل

ما را به هیچ داد، که ارزان خریده بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - آن سست عهد سرکش بدمهر سنگدل

Hk ssj uin sv;a fnliv sk'ng

lh vh fi id] nhn، ;i hvchk ovdni f,n


 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455