سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

چون مرغ وحشی از قفس تن رمیده شد

آن دل، که در پناه رخش آرمیده بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - چون مرغ وحشی از قفس تن رمیده شد

],k lvy ,pad hc rts jk vldni an

Hk ng، ;i nv \khi voa Hvldni f,nتعداد ابیات منتشر شده : 364441