سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

خود زمانی نیست پیش دیدهٔ من راه خواب

بس که این توفان خون در راه خواب انداختمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - خود زمانی نیست پیش دیدهٔ من راه خواب

o,n clhkd kdsj \da ndniٔ lk vhi o,hf

fs ;i hdk j,thk o,k nv vhi o,hf hknhojlتعداد ابیات منتشر شده : 367921