سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

تا نپنداری که دیدم تا برفتی روی ماه

یا به مهر دل نظر بر آفتاب انداختمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - تا نپنداری که دیدم تا برفتی روی ماه

jh k\knhvd ;i ndnl jh fvtjd v,d lhi

dh fi liv ng kzv fv Htjhf hknhojlتعداد ابیات منتشر شده : 367907