سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

از شتاب عمر می ترسد دل من، خویش را

زان بجست و جوی وصل اندر شتاب انداختمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - از شتاب عمر می ترسد دل من، خویش را

hc ajhf ulv ld jvsn ng lk، o,da vh

chk f[sj , [,d ,wg hknv ajhf hknhojlتعداد ابیات منتشر شده : 367950