سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

بود خود در عشق تو هم سینه ریش و دل کباب

دیگر از هجرت نمکها بر کباب انداختمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - بود خود در عشق تو هم سینه ریش و دل کباب

f,n o,n nv uar j, il sdki vda , ng ;fhf

nd'v hc i[vj kl;ih fv ;fhf hknhojl

تعداد ابیات منتشر شده : 486289