سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

شد ز جفای تو دل پرخلل و خون، ولی

من ز جفا هر چه شد ناشده انگاشتمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - شد ز جفای تو دل پرخلل و خون، ولی

an c [thd j, ng \vogg , o,k، ,gd

lk c [th iv ]i an khani hk'hajl


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی فارس در شهریار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی جوان در همه ی آثار
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • جستجوی معنای کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز در شهریار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367935