سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

من از حیرت نمی دانم حدیث خویشتن گفتن

ز قول اوحدی بشنو سخن های جگر سوزمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - من از حیرت نمی دانم حدیث خویشتن گفتن

lk hc pdvj kld nhkl pnde o,dajk 'tjk

c r,g h,pnd fak, sok ihd ['v s,clتعداد ابیات منتشر شده : 373712