سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

سرزنش می کندم عقل که: در عشق مپیچ

بروم چارهٔ این عقل ریایی بکنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - سرزنش می کندم عقل که: در عشق مپیچ

svcka ld ;knl urg ;i: nv uar l\d]

fv,l ]hviٔ hdk urg vdhdd f;klتعداد ابیات منتشر شده : 373712