سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

از برای سخن عقل خطایی باشد

که به ترک رخ آن ترک ختایی بکنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - از برای سخن عقل خطایی باشد

hc fvhd sok urg oxhdd fhan

;i fi jv; vo Hk jv; ojhdd f;klتعداد ابیات منتشر شده : 373712