سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

اینان بدین بلندی قد و جلال قدر

کی باشد التفات بدین خاک پستشان؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - اینان بدین بلندی قد و جلال قدر

hdkhk fndk fgknd rn , [ghg rnv

;d fhan hgjthj fndk oh; \sjahk?

تعداد ابیات منتشر شده : 504887