سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ما را ازین بتان مکن، ای اوحدی، جدا

کایمان نیاورد به کسی بت پرستشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - ما را ازین بتان مکن، ای اوحدی، جدا

lh vh hcdk fjhk l;k، hd h,pnd، [nh

;hdlhk kdh,vn fi ;sd fj \vsjahk

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657