سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ما را ازین بتان مکن، ای اوحدی، جدا

کایمان نیاورد به کسی بت پرستشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - ما را ازین بتان مکن، ای اوحدی، جدا

lh vh hcdk fjhk l;k، hd h,pnd، [nh

;hdlhk kdh,vn fi ;sd fj \vsjahk

تعداد ابیات منتشر شده : 505890