سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ذوق تمام دارد گفتار من ولیکن

نیکو نمی نشیند در طبع ناتمامانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - ذوق تمام دارد گفتار من ولیکن

b,r jlhl nhvn 'tjhv lk ,gd;k

kd;, kld kadkn nv xfu khjlhlhkتعداد ابیات منتشر شده : 412901