سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

نیست این جا از بزرگان ناظری بر حال من

بعد ازینم پیش آن اهل نظر باید شدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - نیست این جا از بزرگان ناظری بر حال من

kdsj hdk [h hc fcv'hk khzvd fv phg lk

fun hcdkl \da Hk hig kzv fhdn ankتعداد ابیات منتشر شده : 415004