سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

محتسب را اگر آن چهره در آید به نظر

عذرها خواهد و گوید: گنه از رندان نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - محتسب را اگر آن چهره در آید به نظر

lpjsf vh h'v Hk ]ivi nv Hdn fi kzv

ubvih o,hin , ',dn: 'ki hc vknhk kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 285754