سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

اوحدی، گر خلق تا قافت بکلی رد کنند

چون قبول دوست داری هم چنان، اندیشه نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - اوحدی، گر خلق تا قافت بکلی رد کنند

h,pnd، 'v ogr jh rhtj f;gd vn ;kkn

],k rf,g n,sj nhvd il ]khk، hkndai kdsj


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442