سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

سینه را ساخته بودم سپر تیر غمت

دل نهادم به جراحت، که سپر چیزی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - سینه را ساخته بودم سپر تیر غمت

sdki vh shoji f,nl s\v jdv ylj

ng kihnl fi [vhpj، ;i s\v ]dcd kdsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561