سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

زلف ترا بدیدم و مشکم ز یاد رفت

هر کو به دام زلف تو اندر فتاد رفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - زلف ترا بدیدم و مشکم ز یاد رفت

cgt jvh fndnl , la;l c dhn vtj

iv ;, fi nhl cgt j, hknv tjhn vtj


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630