سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

بر بوی باد زلف تو شب روز می کنم

دردا! کز اشتیاق تو عمرم به باد رفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - بر بوی باد زلف تو شب روز می کنم

fv f,d fhn cgt j, af v,c ld ;kl

nvnh! ;c hajdhr j, ulvl fi fhn vtj


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644