سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

تنی را، که در دل نباشد غم او

رها کن حدیثش، که جانی نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - تنی را، که در دل نباشد غم او

jkd vh، ;i nv ng kfhan yl h,

vih ;k pndea، ;i [hkd knhvn


 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630