سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ضمیرم را ز معنی بهره ور کن

خیال فاسد از طبعم بدر کنآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 76922