سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباافضل کاشانی

زین نادره ای، سوخته ای، ساخته ای

و آنگه به دمی هر دو جهان باخته ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباافضل کاشانی - زین نادره ای، سوخته ای، ساخته ای

cdk khnvi hd، s,oji hd، shoji hd

, Hk'i fi nld iv n, [ihk fhoji hdتعداد ابیات منتشر شده : 251670