سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباافضل کاشانی

ای عین بقاء در چه بقایی که نه ای؟

در جای نه ای؟ کدام جائی که نه ای؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباافضل کاشانی - ای عین بقاء در چه بقایی که نه ای؟

hd udk frhء nv ]i frhdd ;i ki hd?

nv [hd ki hd? ;nhl [hئd ;i ki hd?تعداد ابیات منتشر شده : 249980