سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباطاهر

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

بمو دایم به جنگی ای دل ای دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباطاهر - مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

l'v adv , \gk'd hd ng hd ng

fl, nhdl fi [k'd hd ng hd ngتعداد ابیات منتشر شده : 251642