سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباطاهر

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

همه فکر و خیالی ای دل ای دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباطاهر - چرا آزرده حالی ای دل ای دل

]vh Hcvni phgd hd ng hd ng

ili t;v , odhgd hd ng hd ngتعداد ابیات منتشر شده : 285739