سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباطاهر

بده خنجر که تا سینه کنم چاک

ببینم عشق بر جونم چه کردهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباطاهر - بده خنجر که تا سینه کنم چاک

fni ok[v ;i jh sdki ;kl ]h;

ffdkl uar fv [,kl ]i ;vni

تعداد ابیات منتشر شده : 466260