سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

که: جهان نیست جز تجلّىِ دوست

این من و ما، همان اضافَتِ اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - که: جهان نیست جز تجلّىِ دوست

;i: [ihk kdsj [c j[gّىِ n,sj

hdk lk , lh، ilhk hqhtَjِ h,sjتعداد ابیات منتشر شده : 206307