سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

عاشقان را موج خون می باید از سر بگذرد

همچو گل از رنگ بی دردی مکن دستار سرخآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - عاشقان را موج خون می باید از سر بگذرد

uharhk vh l,[ o,k ld fhdn hc sv f'bvn

il], 'g hc vk' fd nvnd l;k nsjhv svo

تعداد ابیات منتشر شده : 486412