سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

از حرص این قدر غم سباب می کشم

لب تشنگی سرم به محیط سراب دادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - از حرص این قدر غم سباب می کشم

hc pvw hdk rnv yl sfhf ld ;al

gf jak'd svl fi lpdx svhf nhn


 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468